Vítejte na webu Kulturní spolek Hrbatý hrozen Mikuláš 2018
Domů  ·  Osobní nastavení  ·  Diskusní fórum  ·  Galerie  

  Moduly
· Domů
· Přidat článek
· Archiv článků
· Diskusní fórum
· Galerie
· Zajímavé odkazy + sponzoři
· Různé informace
· Napsali o nás
· Připomínky a náměty
· Ke stažení

  Kalendář akcí
listopad 2018
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Akce spolku
Ostatní akce

  Předpověď počasí
Počasí
Stanovy Kulturního spolku Hrbatý hrozen


Čl. 1 Název, forma a sídlo

Kulturní spolek Hrbatý hrozen (dále jen "spolek") je právnickou osobou (IČO: 26604426) založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Šlapanicích, Tyršova 8.


Čl. 2 Charakter spolku


Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým, neziskovým svazkem občanů, jehož činnost je zaměřena především do oblasti kulturního a společenského dění.


Čl. 3 Základní účely spolku


Základními účely spolku jsou:
a) rozvoj kulturní činnosti ve Šlapanicích a přilehlých obcích
b) podpora a rozvoj zájmové a sportovní činnosti
c) pořádání kulturních a společenských akcí
d) obstarání finanční podpory pro výše uvedené body.


Čl. 4 Členství ve spolku


Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Členská schůze o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Výbor spolku, Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy spolku,
- aktivně plnit účely spolku,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.


Čl. 6 Zánik členství


Členství může zaniknout na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, nezaplacením členských příspěvků a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích zasedání Členské schůze. Odstupující člen spolku nemá nárok na vyplacení podílu majetku spolku, s výjimkou zániku spolku řešeného v čl. 8, odst. 4 těchto stanov.


Čl. 7 Orgány spolku


1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na následující funkční období Výbor spolku a Radu spolku, případně tento Výbor spolku či Radu spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) rozhodla o přijetí členů, zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení členů spolku,
g) vyloučila členy pro hrubé porušování stanov,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměně.

2. Statutárním orgánem je Výbor spolku. Výbor spolku je tříčlenný a tvoří ho předseda a dva místopředsedové. Předseda a místopředsedové (i jednotlivě) zastupují spolek na základě přijatých rozhodnutí, navenek, ve všech věcech. Výbor spolku je volený Členskou schůzí. Jeho funkční období je pětileté.

3. Výkonným orgánem spolku je Rada spolku. Rada spolku je sedmičlenná, jejím úkolem je příprava akcí spolku a programu Členských schůzí. Členové Výboru spolku jsou zároveň i členy Rady spolku. Shází se dle potřeby, zejména před jednotlivými akcemi spolku. Rada spolku je volena Členskou schůzí. Její funkční období je jeden rok.

4. Členskou schůzi spolku svolává Výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Výbor spolku náhradní Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

6. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

7. Činnost spolku mezi Členskými schůzemi řídí Výbor spolku, v případě potřeby svolává Radu spolku. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

8. V případě odstoupení, odvolání, nebo úmrtí člena Výboru spolku nebo Rady spolku bude na nejbližším zasedání Členské schůze doplněna o chybějící členy.


Čl. 8 Hospodaření spolku


1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje Výbor spolku členy spolku na každé Členské schůzi.

3. Členskou schůzí stanovené členské příspěvky musejí být uhrazeny do 30. 4. daného roku, bez nároku na poměrné vrácení částky v případě vystoupení ze spolku. V případě neuhrazení příspěvků, lze postupovat dle čl. 6 o zániku členství.

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi poslední aktivní členy a členy, kteří ukončili členství v posledních dvou kalendářních letech, rovným dílem. To se netýká členů, jejichž členství ve spolku bylo kratší tří let a členů vyloučených Členskou schůzí pro hrubé porušování stanov spolku.


Čl. 9 Závěrečná ustanovení


1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 11. 1. 2014
Copyright © Kulturní spolek Hrbatý hrozen
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 12.01. 2014 (673 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


PHP Scripting Language Apache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!

© Kulturní spolek Hrbatý hrozen Šlapanice 2000-2015

Kontakty: info (zavináč) hrbatyhrozen.cz, admin (zavináč) hrbatyhrozen.cz

Web pohání redakční systém © UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.